Pas zvířete v zájmovém chovu

Pas zvířete v zájmovém chovu - je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR.

pas pro psa

Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.

Pas zvířete pro Vás vyplňuje Váš veterinární lékař, nicméně pokud bude vyplněn špatně, následky na cestách ponesete vy, nikoliv on. 

Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou. Od 29. prosince 2014 vystavují veterinární lékaři nové pasy vyrobené podle vzoru ve vyhlášce č. 313/2014. Nový Pas zvířete v zájmovém chovu si můžete prohlédnout na stránkách: - http://eagri.cz/public/web/file/351354/Vzor_pasu_2014___vodoznak.pdf

Pokud Vám byl pas vydán před 28. prosincem 2014, zůstává plně platný, není nutné přejít na pas podle nové vyhlášky.

 

Jednotlivé kroky vyplnění cestovního pasu:

1)Strana číslo 1 … údaje o majiteli. Zde vyplníme za každých okolností jméno a adresu majitele zvířete, v případě chovatele a producenta štěňat je nutno jako majitele považovat právě chovatele. Pouze tehdy, kdy je schopen chovatel doložit jméno a adresu kupce a budoucího majitele, lze zapsat tyto údaje.

2) Strana číslo 2 … popis zvířete. Na této straně jsou údaje specifikující zvíře jako takové (jméno, živočišný druh, plemeno, pohlaví, datum narození a popis srsti) plus zatím nepovinné foto. Tato strana by snad neměla činit obtíže. Tyto údaje jsou taky povinné.

3) Strana číslo 3 … Označení zvířete. Velmi důležité údaje, na jejichž základě se vydává pas. V současnosti lze cestovní pas vydat na základě označení mikročipem, nebo dočasně podle čísla tetování (jednoznačně čitelného, čili pokud si nejsem jist čitelností tetovacího čísla, není možno pas vystavit, ad absurdum, jestliže v průběhu života psa dojde ke ztrátě čitelnosti tetovacího čísla, je nutné provést označení mikročipem). Bez těchto údajů není možno pas uznat.

4) Strany číslo 4 – 27 Nahrazují běžné očkovací průkazy a zahrnují údaje o vakcinacích, dehelmintizacích, ošetření proti vnějším parazitům, potvrzení klinického stavu (v případě cestovního pasu ho vystavuje pouze soukromý veterinární lékař pro možnost vycestování) a pro některé země EU potvrzení o vyšetření na protilátky proti vzteklině. Ovšem je nutno zdůraznit, že i tyto údaje suplující funkci očkovacího průkazu by měl zapisovat do petpasu opět pouze pověřený veterinář, a to po předchozím ověření totožnosti zvířete.

5) Strana číslo 28 ... jiné záznamy. Neméně důležitá stránka, kde je nutné vyplnit datum vystavení cestovního pasu a umístit razítko veterinárního lékaře, který petpas vyplnil. Razítko musí obsahovat číslo KVL.

6) Je nutno takto vystavený a potvrzený dokument zaregistrovat v centrálním registru, který spravuje pouze KVL ČR. Tato registrace se provádí buď elektronicky prostřednictvím stránek www.petpas.com online anebo offline do dvou pracovních dnů. Každý pověřený veterinární lékař obdrží pro tuto činnost od KVL při schválení svůj vstupní kód pro přístup na stránky registru. Bez registrace je opět cestovní pas považován za neplatný.

Provozovatel

QickSnake© group

contact us

Všechny články

.....

Reklama

Banan

WWW.KLEC-PRO-PSA.CZ

kvalitní české klece pro psa 

7psu